Blogpost

De milieucoördinator: Wie is hij, wat doet hij, wat drijft hem, en vooral: waarom?

Bijdrage van onze partner VMX vzw., geschreven door Sylvie Baert.

Het verplicht aanstellen van een milieucoördinator is van toepassing voor een groot aantal klasse 1 – bedrijven, de meest milieuhinderlijke klasse. Afhankelijk van de mogelijke milieu-impact dient een milieucoördinator type A of B aangesteld te worden. Denk maar aan afvalbedrijven, chemiebedrijven, bedrijven met grote gas- of gevaarlijke productopslag, betoncentrales, ziekenhuizen, …

De milieucoördinator heeft vastgelegde decretaal bepaalde taken. Maar wat is nu het belang van de milieucoördinator voor bedrijf en samenleving? Tijdens een toelichting op ons jaarlijks netwerkmoment probeerde Vic De Meester (VMx-bestuurder en hoofd milieudienst Colruyt Group) op die vraag een antwoord te bieden.

In het Vlaamse omgevingshandhavingsprogramma worden zeven gewestelijke handhavingsprioriteiten naar voor geschoven. Deze gaan over de instandhouding van biodiversiteit, de reductie van broeikasgasemissies, de aanpak van de stikstofproblematiek, de droogteproblematiek, het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, de emissie- en kwaliteitsnormen voor gevaarlijke en bioaccumuleerbare stoffen in water, lucht en bodem, het behoud en herstel van de goede ruimtelijke ordening.

Dit zijn allemaal zaken waar de milieucoördinator zich mee bezighoudt. Als je verder zou lezen wat elk van deze zaken inhoudt wordt het al helemaal hallucinant. Als je bedenkt dat voor veel van deze zaken naar de milieucoördinator gekeken gaat worden, kun je je afvragen wat zo’n milieucoördinator eigenlijk is of zou moeten zijn.

Praktisch doet een milieucoördinator ook het volgende:

 • Initiëren van en meewerken aan projecten die de milieu-impact reduceren
 • Leveren van expertise m.b.t. milieugerelateerde thema’s.
 • Verkrijgen en beheren van omgevingsvergunningen
 • Beheren van afvalstoffen
 • Beheren van bodemwetgeving
 • Beheren van emissies (water, geluid, lucht)
 • Uitvoeren van milieuaudits
 • Beheren van controles en keuringen
 • Rapporteren naar de overheid
 • Beheren van milieuheffingen
 • Uitvoeren van milieustudies
 • Opvolgen milieuwetgeving voor alle installaties en activiteiten
 • Beheren van milieurisico’s
 • Adviseren inzake milieuthema’s
 • Monitoren van milieudoelstellingen

Het belang van een milieucoördinator voor een bedrijf is hiermee wel aangetoond.

Een milieucoördinator goochelt met afkortingen zoals CSR, SDG, P&PWR, SUP, CDP, SBTI, EU Taxonomy, … Dit gaat allemaal over heel gespecialiseerde niche-wetgeving terwijl een milieucoördinator een generalist is.

De titel van deze presentatie was eigenlijk helemaal verkeerd. Wij moeten als milieucoördinator niet aantonen wat ons belang is voor bedrijven of de maatschappij, we moeten ons afvragen wat er zou gebeuren moesten we er niet zijn. We zijn met de milieucoördinator geëvolueerd van een noodzakelijk kwaad naar noodzaak. Als milieucoördinator bevinden we ons in een niche, maar het is wel onze niche! Hierdoor heeft de milieucoördinator werkzekerheid. Er zijn uitdagingen genoeg!

Vic De Meester eindigt zijn toelichting met een referentie naar Peter Koestenbaum’s boek ‘Leadership: The Inner Side of Greatness’. Als we de principes toepassen komen we tot het volgende:

 • Vision: hoe wil ik dat het milieubeleid van mijn bedrijf eruitziet volgend jaar, binnen 3 jaar, binnen 5 jaar?
 • Reality: hoe ziet dit beleid er vandaag uit, met wat moet ik rekening houden en wat moet ik doen om de visie waar te maken?
 • Ethics: hoe doe ik dit op een manier dat zowel mijn bedrijf als de maatschappij er beter van worden
 • Courage: wat kan er mij overkomen als ik hier vol voor ga?
 • Greatness = de meerwaarde van de milieucoördinator voor bedrijf en maatschappij!

 

In de beleids- en begrotingstoelichting Omgeving en Natuur 2023 van minister Demir staat dat in 2023 de regeling rond de erkenningen die onder beleidsdomein omgeving en natuur vallen.

Voor onze partner VMX is de meerwaarde van de milieucoördinator, ook de uitvoerder van het milieu- en klimaatbeleid van de overheid, meer dan duidelijk.

 

 

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.